Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1.1 Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności funkcjonowania Serwisu lub kwestii związanych z rozliczaniem Zamówień.

1.2 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej pod adresem sklep@un-mate.pl lub w formie pisemnej pod adresem: ul. Batalionu Kosynierów 4/3, 44-100 Gliwice, z dopiskiem „Reklamacja Un-Mate”.

1.3 Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

1.4 Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


1.5 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie w sposób i na adres wskazany w reklamacji.

1.6 Jeżeli reklamacja obejmuje roszczenia, za które Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności (np. z tytułu naruszenia praw autorskich przez producentów Produktów), Administrator przekaże niezwłocznie reklamację odpowiedniemu podmiotowi.

1.7 Zwrot środków następuje na wskazane przez Użytkownika konto a w przypadku płatności dokonanej przy użyciu karty płatniczej zwrot następuje na rachunek karty użytej do płatności.